Shareholder Center

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทฯ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หรือ SET ในนามของบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด โดยได้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ดังแสดงในตารางด้านล่าง

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1 นาง อารยา คงสุนทร 127,128,780 19.501
2 นาย ชูเดช คงสุนทร 88,575,000 13.587
3 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร 56,857,280 8.722
4 น.ส.พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 36,602,200 5.615
5 นายพัทธดน คงสุนทร 17,056,600 2.616
6 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 16,586,200 2.544
7 นาย ราม ตันติกุลสุนทร 11,468,380 1.759
8 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 10,900,000 1.672
9 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร 8,738,500 1.347
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,748,888 1.342

หมายเหตุ :

https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/wice/company-profile/major-shareholders

สิทธิการออกเสียง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียงต่อ 1 หุ้น สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นิยามของ NVDR สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.set.or.th/nvdr/en/about/whatis.html.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ (หน้า 6, จรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ ที่สมควรได้รับ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 

  1. การให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต้องมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากเห็นว่ามีความจำเป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/wice/news)
  2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมช่องนนทรี ชั้น 12 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะ จดบันทึกประเด็นและข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอเรื่องพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (https://investor.wice.co.th/storage/download/shareholder/agenda/20210930-wice-agm-2022-agenda-th.pdf)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น ในแบบ 56-1 One Report 2564 หน้า 90 หัวข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น