Message from Chief Executive Officer

Message from Chief Executive Officer

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ตลอดระยะเวลา 7 ปีกว่า บริษัทฯ มีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญ และส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานมาโดยตลอด สะท้อนได้จากความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน

สำหรับปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นผลกระทบระดับโลก อาทิ การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ภาคส่งออกกลับมีแนวโน้มการขยายตัว โดยข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกของไทยทั้งปี 2564 มีการขยายตัวในระดับ 17.14% มูลค่ารวม 2.71 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ 11 ปี แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจโลกที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ซึ่งที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นการสะท้อนความตั้งใจและลงมือทำจริงของบริษัทฯ ด้วยผลงานการทำกำไรสูงสุดต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 8 ติดต่อกัน

ขณะที่ปี 2565 ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ในการสร้างผลประกอบการที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป้าหมายการเป็นผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีบริการครบวงจรสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป
ด้านกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมุ่งเน้นการทำกำไรในกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ การขนส่งทางทะเล (Sea Freight), การขนส่งทางอากาศ (Air Freight), การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Service) และ งานบริการด้านซัพพลายเชนโซลูชั่นส์ โดยสร้างการเติบโต ทั้งแบบ Organic Growth และ Inorganic Growth การบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีการขยายงานในกลุ่มลูกค้าเดิม อีกทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd., WICE Logistics (Malaysia) Sdn.Bhd. (สาขา Kuala Lumpur, Johor Bahru และ Penang), WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. (สาขา Hong Kong, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen และ Ningbo)

พร้อมทั้งวางแผนขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ส่วนธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Service) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) บริษัทฯ เริ่มให้บริการการขนส่งทางรถไฟ (Road-Rail Service) โดยการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งทางรถบรรทุกไปยังรถไฟ จากประเทศลาว – จีน เพื่อความรวดเร็วในการขนส่งให้กับลูกค้า พร้อมเชื่อมเส้นทางโครงการ One Belt One Road จากจีนถึงตะวันออกกลางและทวีปยุโรป เพิ่มโอกาสการรับงานในอนาคต
ขณะเดียวกันขยายฐานลูกค้าที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาสู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยการนำเสนอโซลูชั่นแพ็คเกจการให้บริการขนส่งวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องจักรให้กับโรงงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและเน้นกลยุทธ์ให้คำแนะนำลูกค้า ผ่าน WICE Supply Chain Solutions Co.,Ltd. (บริษัทย่อย) ให้บริการด้าน Supply Chain ครบวงจร ทั้งงานคลังสินค้า การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้า (Equipment) ขนาดใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี จากการขยายตัวของปริมาณงานบริหารจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนเตรียมเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่พื้นที่รวม 20,000 ตารางเมตร จากเดิมที่มีพื้นที่รวม 24,000 ตารางเมตร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายเป็นผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีบริการครบวงจรสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งให้ความแข็งแกร่ง และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ระดับเอเชีย

ดิฉันเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ WICE เติบโตขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่มีปัจจัยลบรอบด้าน โดยจะมุ่งมั่นบริหารงานและพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพ พร้อมรับมือแก้ไขในทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและทีมงานบริษัทฯ ให้สามารถฝ่าฟัน ปัญหา อุปสรรค และนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง และเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส และมุ่งเน้นสร้างผลกำไรตอบแทนที่ดีกับผู้ถือหุ้น

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีอุปการะคุณ ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญที่สุด คือ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ จนสิ่งนี้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและจุดแข็งสำคัญขององค์กร ในการร่วมกันพาองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

นางอารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร