Sustainability Report

รายงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจขนส่ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีบริษัทฯ การบริหารและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ของเสีย และสภาพแวดล้อม
  • ดำเนินการและบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  • กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน ของเสีย การดูแลสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับปริมาณทีใช้ โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • กำหนดให้การบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
  • สร้างความตระหนักรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม โดยสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการดูแล รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • ให้การสนับสนุนที่จำเป็น ตลอดจนจัดสรรบุคลากร งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นของพนักงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค รวมไปถึงการดูแลสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  • มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนาโครงการตามที่กฎหมายกำหนด
  • มีการเลือกใช้อุปกรณ์สำนักงาน และหรือพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตื่นตัวในการดำเนินงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวคิดการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรและคำนวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นวิธีในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยก๊าซเรือนกรจกจากการดำเนินงานขององค์กร เพื่อส่งเสริมให้ภาคบริการซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการคำนวณข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคาร และจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรยังเป็นประเด็นที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพื่อให้เข้าสู่ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme)

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จึงรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและนำไปใช้ประกอบการพิจารณาหาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5, มกราคม 2564) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)
สิ่งแวดล้อม (Environment)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission)
ลำดับ GRI ผลการดำเนินงาน หน่วย ปี 2021
1 - ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  (Total of GHG Emission) Ton CO₂e    2,729
2 305-1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1 : Direct Emissions) Ton CO₂e    2,032
3 305-2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางออมจากการใช้พล้งงาน (Scope 2 : Energy Indirect Emissions Ton CO₂e       106
4 305-3 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ทั้งหมด (Scope 3 : Other Indirect GHG Emission) Ton CO₂e       591
5 305-4 อัตราการปลอยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ต่อพื้นที่ (GHG emission intensity, Scope 1 & 2) Ton CO₂e        -  
อัตราการปลอยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 ถึง 3 ต่อพื้นที่ (GHG emission intensity, Scope 1 - 3) Ton CO₂e        -  
6 305-5 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการต่างๆ (GHG emission reduced as a direct result of reduction initiatives Ton CO₂e        -  

หมายเหตุ : ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2565 อยู่ระหว่างการทวนสอบโดยผู้ทวนสอบภายใน