Roles and Responsibilities of Company Secretary

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง

นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข

ทำหน้าที่ เลขานุการบริษัท

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
 2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. สนับสนุนการจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
 4. จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
 5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
 6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
 7. ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยารัตนบัณฑิต
 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for Corporate Secretaries (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 1/2016 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 1/2016 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors Program (TIIP-17) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนไทย
 • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP19/2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference 1/2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 84/2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 26/2018) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT 42/2018) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC 3/2019)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนา Company Secretary Forum (R-CSF 1/2019)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti Corruption : The practical Guide (ACPG 52/2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 18/2021) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การสัมมนา CGR Workshop ครั้งที่ 1/2021  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • ไม่มี