Executives Compensation and Ownership

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและการถือครองหลักทรัพย์

การวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร (CEOs & Executives Performance and KPIs)

บริษัทฯ กำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPIs) ในระสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน ได้แก่ สร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นผลลัพธ์ด้านการเงิน ยอดขาย และกำไรสุทธิ รวมถึงกำหนดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ อย่างเหมาะสม พัฒนาฐานลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ ขยายการลงทุนสร้างเครือข่ายเพื่อให้บริการครอบคลุมและสอดคล้องความต้องการลูกค้า โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นอัตราการรักษาและสร้างความผูกพันธ์ของลูกค้าที่ใช้บริการอย่างยาวนาน (Customer Loyalty) และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจความสำเร็จของตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทฯ มีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว จะมอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งภายใน 5 ปี

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร (Executive Compensation)

ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามนิยาม ก.ล.ต. (จำนวน 6 ราย)
สำหรับปี 2564 

ค่าตอบแทน จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนรวม 30,095,888
โบนัส 5,576,943
รวม 35,672,831

หมายเหตุ :
– (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (2) กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (3) กรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กร (4) ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน  (5) ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาลูกค้า (ุุ6)ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
– ค่าตอบแทนรวมได้รวมค่าตอบแทนผู้บริหารในฐานกรรมการบริษัทแล้ว

การถือครองหลักทรัพย์ (Stocks Holding of Executives)