Policy and Statement

นโยบายและแถลงการณ์

นโยบายด้านภาษี

นโยบายสิทธิมนุษยนชน

นโยบายการบริหารและพัฒนาพนักงาน

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายการเข้าทำร่ายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการควบคุมภายใน

นโยบายการรับข้อร้องเรียน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการช่วยเหลือทางการเมือง / การบริจาคเงินเพื่อการกุศล / เงินสนับสนุน

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์