Board Effectiveness and Compensation

ประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
(Director’s Performance Assessment)