Message From Chairman

สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การส่งออกเป็นฟันเฟืองตัวสำคัญของเศรษฐกิจไทย ปัจจุบันไทยพึ่งพิงรายได้จากการส่งออกประมาณ 70-75 % ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกทั้งปี 2564 ขยายตัวถึง 17.14% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ 11 ปี คิดเป็นมูลค่ารวม 2.71 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ฯ ที่กล่าวมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 18.8% และเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้พลิกฟื้นกลับมาเป็นบวก

จะเห็นได้ว่าภาพการส่งออกของไทยมักจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหลักของโลก โดยเฉพาะ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ จีน ที่เป็นตลาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรและความต้องการบริโภคสินค้า สำหรับปี 2564 มีปัจจัยที่บ่งบอกถึงการฟื้นตัวของตลาดส่งออกไทย โดยสะท้อนจาก

  1. การขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องในทุกหมวดสินค้า
  2. ราคาพลังงานปรับสูงขึ้นตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น หลังหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับโลก อาทิ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และชาติตะวันตกโดยเฉพาะยุโรป จึงเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน
  3. การกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในแต่ละประเทศ ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการบริโภค และส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าของไทย
  4. การเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากต้นทาง เมืองเวียงจันทร์ ส.ป.ป.ลาว จนถึงปลายทาง เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขนส่งสินค้าและการโดยสาร อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่ 21 หรือ One Belt One Road จากจีนไปยังกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังประเทศตลาดหลักได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ในช่วงที่ผ่านมา WICE ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายโครงข่ายการขนส่งและสร้างเครือข่ายพันธมิตร โดยบริษัทย่อยที่ WICE ได้ไปลงทุน ถือเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์ที่สำคัญที่ผลักดันธุรกิจให้เติบโตในทุกเส้นทางการค้า ได้แก่ สาขาย่อยเมือง Ningbo โดย WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. รวมถึงสาขาหลักและสาขาย่อยเมือง Kuala Lumpur, Johor Bahru และ Penang โดย WICE Logistics (Singapore) Ltd.
สำหรับบริษัทร่วมทุน บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (Euroasia Total Logistics Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของ WICE ในตลาดระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน  (Cross Border Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border) ล่าสุดกับการเชื่อต่อรถไฟลาว-จีน เพื่อความรวดเร็วในการขนส่ง และเพื่อลดการติดค้างของสินค้าหน้าด่านศุลกากร และเชื่อมต่อเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ที่เป็นจุดเด่นและแรงขับเคลื่อนการค้าสำคัญระหว่างประเทศของจีนในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างการเติบโต รองรับความต้องการขนส่งที่มีปริมาณมากขึ้น
ทั้งนี้ พันธกิจที่สำคัญยิ่งของบริษัทฯ คือ การขับคลื่อนบริษัทโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวสู่การเป็น International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ซึ่งบริษัทได้เชื่อมโยงพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ สร้างแบรนด์ WICE ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งจะเดินหน้าขยายเครือข่ายออกไปในเมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

บริษัทฯ ขอยึดมั่นการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัทฯ รวมถึงสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับ การดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริษัท