Anti-Corruption Policy

Anti-Corruption Policy

นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

แนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

จดหมายแจ้งคู่ค้า เรื่องนโยบายงดเว้นการให้และรับของขวัญ

จดหมายเปิดผนึก ขอเชิญชวนเข้าร่วมภาคี CAC

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการช่วยเหลือทางการเมือง / การบริจาคเงินเพื่อการกุศล / เงินสนับสนุน

หนังสือแจ้งลูกค้า