การแจ้งเบาะแสการทุจริต

การแจ้งเบาะแสการทุจริต

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

ช่องทางที่ 1  : ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

ช่องทางที่ 2  : ผู้บังคัญบัญชาที่ตนเองไว้วางในในทุกระดับ

ช่องทางที่ 3 : Website : www.wice.co.th

(หัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์ / สอบถามข้อมูลนักลงทุน / การแจ้งเบาะแส) หรือ (หัวข้อ : ติดต่อเรา /ร้องเรียน)

ช่องทางที่ 4 : ทาง E-mail   ประธานกรรมการตรวจสอบ [email protected]

ช่องทางที่ 5 : ทางโทรศัพท์ 02 681 6181 ต่อ 3501

ช่องทางที่ 6 : ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ)

ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
88/8 อาคารWICE PLACE ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 *กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ*

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน