การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ (Customs Broker)

การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ (Customs Broker)

บริษัทฯ มีนโยบาย การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ

การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Broker)
การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าชิ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก บริษัทฯ ที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะต้องมีผู้ชำนาญการศุลกากรประจำสำนักงาน อย่างน้อย 1 คน ซึ่งจะต้องไปสอบกับกรมศุลกากร ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผู้ชำนาญการศุลกากรจำนวน 6 คน และมีที่ปรึกษา อาวุโส ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการด้านพิธีการศุลกากร (ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว)

ทั้งนี้ การเป็นตัวแทนออกสินค้าจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานทั่วไป และผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน เออีโอ (Authorized Economic Operator หรือ AEO) ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนออกสินค้าระดับมาตรฐานทั่วไป และอยู่ระหว่างยกระดับ เป็นมาตรฐาน AEO ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น การยกระดับมาตรฐานเป็น AEO ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กรมศุลกากร กำหนด และมีการทบทวนสถานภาพทุก 3 ปี ซึ่งคาดว่าภายในปี 2559 บริษัทจะสามารถยกระดับเป็นมาตรฐาน AEO ได้ โดยจะได้รับสิทธิพิเศษของตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO เช่น การยกเว้นการตรวจสินค้า การยกเว้นการซักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก สามารถใช้หลัก ประกันการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่ง เป็นต้น ทำให้การดำเนินการด้านพิธีการ ศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้ามีความรวดเร็วขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมากขึ้น