แบบการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
[]
1 Step 1
1. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ยื่นคำร้อง
1.1 เลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง
1.2 คำนำหน้าชื่อ
1.3 ชื่อ
1.4 นามสกุล
1.5 หมายเลขโทรศัพท์
2.รายละเอียดของการขอใช้สิทธิ
2.3 เหตุผลและรายละเอียดการขอใช้สิทธิ (โปรดระบุ)
0 /
หลักฐานประกอบการยืนยันตัวตน
[หลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น]

 • กรณีสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือตัวแทน (ถ้ามี)
   *โปรดลบข้อมูลศาสนาและกรุ๊ปเลือดออกก่อนนำส่ง (ถ้ามี)
 • กรณีต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือตัวแทน (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
 • [หลักฐานประกอบคำขอใช้สิทธิ เช่น]

 • รายการหรือกิจกรรมล่าสุดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับบริษัทฯ

 • การรับทราบและรับรอง

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ รวมถึงรับทราบว่าบริษัทฯ อาจติดต่อข้าพเจ้าตามรายละเอียดการติดต่อที่ขาพเจ้าให้ไว้ข้างต้นเพื่อดำเนินการตามคำขอของข้าพเจ้าและรับทราบว่าบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอของข้าพเจ้าตามที่กฎหมายกำหนด

  Fileupload
  Upload
  Previous
  Next