วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /วัฒนธรรมองค์กร

vision-missions
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม สำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ในเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ (Mission)

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยบริการด้านโลจิสติกส์
โดยใช้นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด และมีความน่าเชื่อถือ

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Value)

AIMS 

  • Accountability มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบ
  • Integrity ทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีจริยธรรมและโปร่งใส
  • Mutual Support ทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกัน สนับสนุนกัน
  • Service Excellence ฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า