การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลง สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการดำเนินธุรกิจอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการ จึงได้กำหนดนโยบายกลไกการบริหาร การดำเนินงาน และระบบการกำกับดูแลบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับสากลมาตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสื่บเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการดำเนินธุรกิจอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการ จึงได้กำหนดนโยบายกลไกการบริหาร การดำเนินงาน และระบบการกำกับดูแลบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2562 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

 • ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2562 ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น
  ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต้องมีความชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากเห็นว่ามีความจำเป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ   บริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
 2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sathorn 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากติดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) หรือ BRT อาคารสงเคราะห์ โดยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี้

ก่อนการประชุม

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจน ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท
 • บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือเรื่องที่นำเสนอจะถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารรณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากลั่งกรอง คุณสมบัติอย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมถึงพิจารณาเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมควร เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาและชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  สำหรับปี 2562  ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ
 • แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย
 • เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
 • การมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีคำชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน เอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะที่สะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุมส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • แจ้งแผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน แลจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณ์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลามากกว่า 7 วันก่อนประชุม

วันประชุม

 • จัดเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุ
 • จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกรวดเร็ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง
 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิพักษ์สิทธิ รวมทั้งนักกฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
 • ก่อนการประชุมบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 • ในการประชุม ประธานกรรมการดำเนินการปรชุมตามลำดับวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

หลังการประชุม

 • บริษัทฯ เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ wice.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 ปีต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561-2562

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อยทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ โดยการปฏิบัติของบริษัทฯ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

 1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ และให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล [email protected] ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากลั่นกลองและพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม และจัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านข้างต้น ที่มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

 • คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลได้กำหนดให้มีนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท

 • ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต. และ ให้คณะกรรมการทุกคนและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฏหมาย โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งงมีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
 • ในกรณีกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 7 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธาณชน

การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน

 • การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ในการทำงานต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะที่ได้รับมอบหมายหรืออนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้พนักงานอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัทเป็นการส่วนตัว
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และ ยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • กำหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใสและเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติดังนี้

 • ห้ามประกอบหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกียวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 • คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูและให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฏหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 • กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรวบรวมหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ สรุปนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในรอบปี 2562 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น – บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.wice.co.th และอีเมล [email protected] ตามที่เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า – บริษัทฯ ยึดมั่นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลและพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับ ราคาที่เหมาะสม รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รักษาความลับลูกค้า ไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า หากมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าบริษัทมีระบบและหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า มีแนวทางในการพิจารณา เพื่อเร่งดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

คู่ค้า – บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่กำหนดกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจนไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า – เพื่อให้การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าเป็นไปตามหลักสากลภายใต้กรอบกฎหมายและกติกาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า   บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

เจ้าหนี้ – บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา เงื่อนไขค้ำประกันการบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ กำหนดเวลา รวมถึงพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย หากมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จึงรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ จากเจ้าหนี้ทุกราย

ภาครัฐ – บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าโครงการหารือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอรัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

พนักงาน
ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามจรรยาบรรณบริษัท คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย และปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้านการดูแลพนักงาน
การบริหารค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยมีการเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคล มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม โดยบริษัทกำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด และปรับปรุงประสิทธภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารสวัสดิการ
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานครอบคลุมในทุกช่วงระยะเวลาตั้งแต่เข้างานจนหลังเกษียณอายุ และครอลคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เครื่องแบบพนักงานงาน) สวัสดิการด้านสุขภาพ (เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี) และสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ (เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือตามโอกาส)

 การดูแลพนักงานในระยะยาว
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 – 15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน

ด้านการพัฒนาพนักงานงาน และชั่วโมงการฝึกอบรม
บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานโดยกำหนดให้พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อการฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อการปฎิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทยังได้จัดให้การอบรม โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จากภายนอกมาให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการทดสอบความรู้พนักงาน อาทิเช่น การทำแบบทดสอบ TOEIC วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษา เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานบริษัท สาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม – บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันให้มีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ร่วมลงทุน – บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

สื่อมวลชน – บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้อวและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วนรวมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของสื่อมวลชน อาทิ การเรียนเชิญเข้ารวมงานแถลงข่าว หรือกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของสื่อมวลชน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร้ว และโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวขข้องอย่างเคร่งครัดผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wice.co.th โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ทำหน้าที่ดูแลและตอบข้อซักถาม

 • การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ได้แก่
 • ข้อมูลทางการเงิน ในส่วนของงบการเงินผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งรวยถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง
 • ข้อมุลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ การเปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน สัดส่วนของหุ้น Free Float การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเมื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือหลักทรัพย์รายเดือนและทุกสิ้นปี รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่
 • เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wice.co.th พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางการติดต่อกับกรรมการและหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ อีเมล ประกาศหนังสือพิมพ์ Press Release และกิจกรรมต่างๆ

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาและเท่าเทียมกัน
 • เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • ผู้บริหารระดับสูงในสายงานทางการเงินและหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครางสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ
 • ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการตลาดรับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท
 • ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

 ผู้สอบบัญชีและการจัดทำรายการทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดททำขั้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวังถุกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอโดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

สารสนเทศที่มีนัยสำคัญ

 • บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนจนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยออกสู่สาธารณชนแล้ว หากมีข้อมูลใดที่มิควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที

บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่รักษาข้อมูลภายใน ข้อมูลความลับของลูกค้า ข้อมูลความลับของลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมดำเนินธุรกิจไว้เป็นความลับโดยไม่นำข้อมูลที่ได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปเผยแพร่หรือนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ ตลอดจนระมัดระวังการให้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นใดๆ ซึ่งตนเองไม่ได้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในเรื่องต่างๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งปฏิบัติดังนี้

 1. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
  พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายก้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินกลยุทธ์เอขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางการดำเนินการระดับสากลที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ส่งเสริมการสร้างนวัฒตกรรม และสนับสนุนให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช่ในการดำเนินงาน ทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators : KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ และติดตามผลเป็นระยะ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
  กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และนโยบายกำกับดูแลการปฎิบัติงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้านความเท่าเทียม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการรักษาผลประโยชน์ สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการพัฒนาบุคคลให้มีความเข้าใจ มีจิตสำนักปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในที่เน้นมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ สื่อสารสนเทศทั้งภายในและประมวลผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
 4. การบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัถตุประสงค์และพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งระดับองค์กร  กำหนดแผนการดำเนินงานติดตาม ประเมินผลและปรังปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที
 5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน เพื่อไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัเการทั่วไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชนี่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องพึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนองาน ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ