จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งม่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคน และให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการ ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกำหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม วัดผลการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างประสิทธิภาพมีความอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฎิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

null

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ด้วยเจตนารมณ์ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรมและคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ขึ้น โดยบริษัทฯ มุ่งปฎิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่เป็นมาตรฐานสากล การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับทราบแนวปฎิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุถึงเป้าหมายธุรกิจ ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมขององค์กร

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมโดยไม่มีข้อแม้ยกเว้นใดๆ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

 1. การเคารพและปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ พนักงานของบริษัทฯ ต้องเคารพกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานมีการทบทวนความสอดคล้องของการปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการปฎิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

       2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ ตระหนักและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบน

       3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และยึดถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเข้าไปดูแลการทำรายการนั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุด

        4. การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและถือเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานงานทุกระดับ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

        5. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและรายงานทางบัญชีการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่สร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จดังกล่าว จึงกำหนดเป็นนโยบายให้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี มีการสอบทานระบบงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีความเชื่อต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

        6. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้สามารถกระทำได้ในวิสัยอันควร ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม และไม่ให้เรียกร้องหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือเกินความเหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติด้วยความลำเอียง

        7. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการเป็นอิสระทั้งในการตัดสินใจ และการกระทำ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มีความเป็นกลางทางการเมือง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้รัฐธรรมนูญ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง หรือ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือกลุ่มใดๆ

       8. จรรยาบรรณของพนักงาน

จรรยาบรรณในการปฏิบัติของพนักงาน เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับการทำงาน กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ

        9. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

        10. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ย่อมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงานไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

           10.1  การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

            10.2 การปฎิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มุ่งสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยัน เปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ และจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นความลับและไม่นำข้อมูลไปใช้เผยแพร่

            10.3 การปฎิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

            10.4  การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

            10.5  การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไขและเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ รวมถึงชำระคืนตามกำหนดเวลา

            10.6  การปฏิบัติต่อพนักงาน

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ และมีคุณค่านำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

            10.7 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม แบ่งปันผลกำไรเพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมผ่านโครงการหรือกิจกรรมตามความเหมาะสม

            10.8 การให้ความสำคัญต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง กำหนดและทบทวนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        11. การรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

            บริษัทฯ และบริษัทในเครือ กำหนดให้มีการรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งการแจ้งด้วยวาจาทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกและจดหมาย

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ ดังนี้

 • ภายในบริษัท
 • รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
 • กล่องรับแจ้งเบาะแส / กล่องร้องเรียน
 • อีเมลล์ : [email protected]
 • จดหมายถึงกรรมการผู้จัดการ

 

 • ภายนอกบริษัท
 • ทางโทรศัพท์ : 02-681-6181 ต่อ 502 ,516
 • อีเมลล์ : [email protected]
 • ทางไปรษณีย์ : จดหมายถึงกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

      ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ได้กำหนดไว้ ขอให้ใช้ดุลยพินิจเบื้องต้น โดยการตั้งคำตามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองก่อนยุติการดำเนินการดังนี้

 1. การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
 2. การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ หรือไม่
 3. การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
 4. การกระทำนั้นทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
 5. การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง หรือไม่

หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำในขั้นต้น หรือสอบถามโดยตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ

การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

        ด้วยคาดหมายให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสนุบสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลจะถือเป็นข้อมูลความลับ ซึ่งทุกข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยกำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะ และชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

 

นิยามและคำจำกัดความ

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย หมายถึง

 • บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
 • บริษัทที่บริษัทตาม 1) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
 • บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม 2) ในบริษัทที่ถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
 • บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทตาม 1) 2) หรือ 3) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
 • บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทตาม 1) 2) 3) หรือ 4) มีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทนั้น การถือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์หรือของบริษัทตาม 1) 2) 3) หรือ 4) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 

บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทฯ หมายถึง กรรมการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย     ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ พนักงาน ชุมชน และสังคม

จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และ สะท้อนถึงคุณค่า วัฒนธรรมขององค์กร

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า รายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมหรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ