Ms. Thitimar Tantikulsuntorn

Ms. Thitimar Tantikulsuntorn

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ

  • กรรมการ
  • 14 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 1)
  • กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  • 20 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • 25 เมษายน 2561 (วาระที่ 3)
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
  • 30 เมษายน 2564 (วาระที่ 4)
  • กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร