Ms. Busarin Tuanchaem

Ms. Busarin Tuanchaem

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ

  • กรรมการ
  • 22 กุมภาพันธ์ 2561 (วาระที่ 1)
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
  • 29 เมษายน 2563 (วาระที่ 2)
  • ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน