Mr. Komol Rungruangyot

Mr. Komol Rungruangyot

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ

  • กรรมการอิสระ
  • 14 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 1)
  • กรรมการตรวจสอบ
  • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน