นายกมล รุ่งเรืองยศ

นายกมล รุ่งเรืองยศ
 • กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
 • กรรมการตรวจสอบ 
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อายุ

60 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 

 • 11 สิงหาคม 2563
 • 29 เมษายน 2565 (วาระที่ 1)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี : Computer Science and Economics Finance; Cornell College, Iowa

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 171/2020 )
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021)
 • CGR Workshop ครั้งที่ 1/2021

ประวัติการอบรมอื่นๆ

 • การสัมมนา ทิศทาง ESG : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

 • ปี 2553 – ปี 2563 Vice President  ,APL Logistics South East Asia Region

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 • ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

 • ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 • ไม่มี