Mr. Ekaphol Pongstabhon

Mr. Ekaphol Pongstabhon

ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ

อายุ

58 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

 • วันที่ 14 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 1)
 • วันที่ 20 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)
 • วันที่ 25 เมษายน 2562 (วาระที่ 3)
 • วันที่ 30 เมษายน 2564 (วาระที่ 4)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : MBA (Finance & Marketing), Kellog School of Management, Northwestern University, USA
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 141/2011) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti- Corruption for Executive Program (ACEP 12/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 40/2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร National Director Conference (NDC 1/2019) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 1/2021) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 36/2021) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Certified Internal Auditor (CIA) with Certificate of Honor by The Institute of Internal Audit (USA)
 • หลักสูตรสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5/2563 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 1/2563 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • ปี 2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด
 • ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

 • ปี 2555 – ปี 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 – ปี 2563 กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
 • ปี 2555 – ปี 2563 กรรมการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
 • ปี 2555 – ปี 2563 กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด
 • ปี 2555 – ปี 2563 กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 • 0.00153 ตนเอง /คู่สมรส 0 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ปัจจุบัน – ไม่มี –

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

 • ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 • ไม่มี