Mr. Chudet Kongsoonthorn

Mr. Chudet Kongsoonthorn

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ

  • กรรมการ
  • 14 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 1)
  • กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  • 20 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)
  • 25 เมษายน 2562 (วาระที่ 3)