Mr. Boongrieng Thanaphansin

Mr. Boongrieng Thanaphansin

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ

  • กรรมการอิสระ
  • 14 พฤษาคม 2564 (วาระที่ 1)
  • กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)
  • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน