WICE จัดโครงการ “ฟื้นคืนชีวิตด้วย AED 2024”

WICE จัดโครงการ “ฟื้นคืนชีวิตด้วย AED 2024”

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2567 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือไวส์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน และชุมชนใกล้เคียง ให้มีทักษะในการการปฐมพยาบาลพื้นฐานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ภายใต้โครงการ “ฟื้นคืนชีวิตด้วย AED” ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร WICE Place ซึ่งได้จัดทำโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยโครงการนี้ไวส์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน เพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยชีวิตโดยการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) และฝึกการปั๊มหัวใจ (CPR) รวมถึงการปญมพยาบาลเบื้องต้นอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ช่วยเหลือสนุบสนุนและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

#WICE #WICElogistics #happywiceplace #shareandcare #ESG