WICE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิด “โครงการทดสอบแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net Zero”

WICE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิด “โครงการทดสอบแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net Zero”

นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายปรัชญา ศรีแสนตอ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและความยั่งยืน เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการทดสอบแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net Zero” ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

โดยไวส์ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการเรือนกระจก หรือ TGO ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) โดยใช้แพลตฟอร์มที่ TGO พัฒนาขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน CFO ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

 

#WICE #WICELogistics #ESG