WICE Happy Children’s Day 2567

WICE Happy Children’s Day 2567

ในวันที่ 12 มกราคม 2567 WICE ร่วมสนันสนุนเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมวันเด็กภายใต้โครงการ Share & Care Society ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบัวหลวงและโรงเรียนวัดช่องนนทรี
ไวส์ ได้ร่วมมอบอุปกรณ์ระบายสีและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบัวหลวง ซึ่งเป็นศูนย์รับดูแลและสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่สมวัย โดยไวส์ได้เลือกชุดอุปกรณ์ระบายสีที่ได้มาตฐาน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ไวส์ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา และจักรยาน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ อีกด้วย
เพราะไวส์ เห็นความสำคัญของการเติบโตของเด็ก จึงอยากส่งมอบดีๆ ให้กับน้องๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชนและสังคม.