WICE ร่วมจัด Safety Week2023 กับ SCGP

WICE ร่วมจัด Safety Week กับ SCGP

บริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด มหาชน หรือ WICE ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัย (Safety Week) กับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 66 ณ โรงงานบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี และในวันที่ 18 ธันวาคม 66 ณ โรงงานวังศาลา จังหวัด กาญจนบุรี

โดยการเข้าร่วมกิจกรรม Safety Week มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ ไวส์ยังได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดแสดงเทคโนโลยีรถโฟล์คลิฟท์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบตแบบลิเธียมไอออน ไม่มีสารตะกั่ว ถือได้ว่าเป็นพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Zero Emission) และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมดีๆให้สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ตลอดจนยกระดับนโยบายของประเทศให้เข้าสู่ความร่วมมือในระดับโลกอย่างยั่งยืน

#WICE #WICELogistics #WICESupplyChianSolutions #WSCS #ESG #EV #Sustainability #SCGP #SafetyWeek