WICE ผ่านเกณฑ์คัดเลือก หุ้นยั่งยืน ปี 2566 พร้อมผลักดันองค์กรให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

WICE ผ่านเกณฑ์คัดเลือก หุ้นยั่งยืน ปี 2566

พร้อมผลักดันองค์กรให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ได้รับการจัดอันดับ “หุ้นยั่งยืน ระดับ AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่า WICE ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินธุรกิจและมีแนวการบริหารจัดการที่ชัดเจน ภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบองค์กรสีเขียว ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย

โดยสำหรับปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 193 บริษัทหุ้นยั่งยืน ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท ในกลุ่มธุรกิจบริการ