WICE ทำบุญบริษัทประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

WICE ทำบุญบริษัทประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี 

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) จัดงานทำบุญบริษัทประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสฉลองก่อตั้งครบรอบ 30 ปีและก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรพย์ปีที่ 8 ณ สำนักงานใหญ่ WICE Place โดยภายในงานมีการจัดถวายอาหารพระ พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล