Happy Songkran Festival 2023

ภายใต้โครงการ Happy WICE Place บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรม “ไทยได้…ไทย” เพื่อร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์ไทย และประเพณีการสรงน้ำพระพุทธ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจอันดีให้กับพนักงาน การจัดงานเลี้ยงอาหารยังคงยึดแนวทาง ESG ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลก มีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะส่วนตัว กล่องอาหาร ปิ่นโต งดใช้พลาสติก และมีการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมนี้สะท้อนความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรที่ดี ที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน