ฟื้นคืนชีวิตด้วย AED

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและชุมชน โดยการสำรวจความต้องการจากชุมชนรอบข้าง ทำให้เล็งเห็นถึงการช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน จึงเป็นที่มาของโครงการ “ฟื้นคืนชีวิตด้วย AED” บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน และชุมชนใกล้เคียง ให้มีทักษะในการใช้งานเครื่อง AED ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร WICE PLACE

โครงการนี้ได้สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กร ในการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม​ ปกป้องชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในองค์กร ชุมชน และสังคม เพื่อการเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

#WICE #WICElogistics #logistics #ESG