โครงการแสงสว่างสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบโคมไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด 300W ให้แก่ ชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี ผ่าน “โครงการแสงสว่างสู่ชุมชน” ภายใต้แนวคิดด้าน ESG เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับชุมชน อีกทั้งยังเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ชุมชนอีกด้วย

WICE มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและสังคมที่ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านโครงการต่างๆ
เพื่อให้สังคมและสิ่งแวดล้อมของเราเติบโตอย่างยั่งยืน
“RENEWABLE ENERGY TO SAVE THE NATURA WORLD”