WICE คว้า 2 รางวัล จาก SET Awards 2022

 

WICE คว้า 2 รางวัลกลุ่ม Business Excellence ได้แก่ Best Company Performance Awards และ Outstanding CEO Awards ในงาน SET Awards 2022 ครั้งที่ 19 การันตีศักยภาพการดำเนินงานโดดเด่น มุ่งเน้นสร้างการเติบโตต่อเนื่อง โดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ พร้อมความสามารถเชิงกลยุทธ์บริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ

 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร  เข้ารับ 2 รางวัลในกลุ่ม Business Excellence ภายในงาน SET Awards 2022 ครั้งที่ 19 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยรางวัล Best Company Performance Awards และรางวัล Outstanding CEO  Awards สะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการบริหารจัดการที่ดี และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค

สำหรับรางวัล Best Company Performance Awards ที่บริษัทได้รับนั้น เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ในระดับยอดเยี่ยม โดยเป็นการนำข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแสดงถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรม

ขณะเดียวกัน ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ (มหาชน) หรือ WICE เข้ารับรางวัล Outstanding CEO  Awards โดยมอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ อีกทั้งเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์พร้อมการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ งานประกาศรางวัลดังกล่าว ประกอบไปด้วยกลุ่มรางวัล Business Excellence ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร และธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม