WICE ติด “ESG Emerging” 2 ปีซ้อน ตอกย้ำศักยภาพเติบโต

WICE ได้รับการประเมินบริษัทที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2565 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดย ESG Ratingถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงานของบริษัท มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมภิบาล

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่น่าลงทุน ESG100 ในกลุ่ม ESG Emerging ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยพิจารณาผลงานที่โดนเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ ประจำปี 2565

สำหรับปีนี้ บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2565 หรือ บริษัทที่มีแนวโน้มการดำเนินงานด้าน ESG ที่น่าสนใจ และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุนจากปัจจัย ESG โดยได้รับการคัดเลือกติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากจำนวนทั้งสิ้น 851 บริษัท ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล โดยให้ข้อมูลการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวอย่างเปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย และ เป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ได้จัดทำรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน ซึ่งทำการประเมินโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ESG จาก 6 แหล่ง จำนวน 15,760 จุดข้อมูล