WICE รับรางวัล Outstanding CEO Awards และ Outstanding Company Performance Awards ใน SET Awards

WICE Logistics เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ จากงาน SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านผลการดำเนินงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุน และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม นำไปเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ดร. อารยา คงสุนทร เข้ารับมอบรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)
WICE Logistics ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัลคือ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Outstanding Company Performance Awards ” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในSET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กรรวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์และการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี