WICE ห่วงใยพนักงาน มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19

WICE ห่วงใยพนักงาน มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19

ผู้บริหาร ดร.อารยา คงสุนทร ตระหนักถึงสถานการณ์การกลับมาระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด จึงมีความห่วงใย และร่วมป้องกันมิให้โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ จึงจัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานที่มีความเสี่ยงขณะปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการล้างมือเป็นประจำ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง อีกทั้งองค์กรยังมีมาตรการต่าง ๆ เช่น การสลับวันทำงาน การเลื่อนเวลาการทำงาน และการ Work From Home เป็นต้น เพื่อดูแลพนักงานและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

WICE เชื่อว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะนำมาซึ่งความสุขในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน