กัมพูชากับนโยบาย ‘ลดภาษี’ กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราการขยายตัว ปี 2563 สูงกว่าร้อยละ 9.9 ต่อปี โดยขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ และอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก รายได้ที่สูงขึ้นจากการขยายตัวของจำนวนประชากรชนชั้นกลางในกัมพูชา ท้าให้ความต้องการสินค้าคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสสำหรับการส่งออกสินค้าประเภทอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต อาทิ เครื่องปรับอากาศ เตาอบ ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการขยายการลงทุนในกัมพูชาเพื่อป้อนตลาดผู้บริโภคในกัมพูชา อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวเนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงเกิดความท้าทายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ที่ตั้งฐานการผลิตใน กัมพูชา โดยเฉพาะในกลุ่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ในการลดต้นทุนการผลิตในช่วงที่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจทั่วโลกยังอยู่ในช่วงชะลอตัว ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสินค้าส่งออกไทยในรายการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ รายงานว่า รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนให้มีการลดภาษีนำเข้าสินค้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อใช้ในด้านสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เพื่อให้ผู้ผลิตในประเทศสามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศได้ ซึ่งการลดภาษีนำเข้านี้จะเป็นโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มดังกล่าวสามารถส่งออกได้มากขึ้นในช่วงนี้

สำหรับกลุ่มสินค้าที่ได้รับการลดภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิต อาทิเช่น สินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

กลุ่มสินค้าที่ได้ลดภาษีนำเข้า

  1. กลุ่มสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและระบบ Solar ได้ลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 7 เหลือร้อยละ 0
  2. สินค้าอุปกรณ์และเครื่องจักรดัดแปลง ที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น ลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 15 เหลือร้อยละ 0
  3. สินค้าที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องจักรดัดแปลงสำคัญ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น จำนวน 60 รายการ ลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 15 เหลือร้อยละ 7
  4. สินค้าประเภทเอทิลแอลกอฮอล์ เกลือ และ เครื่องประดับนุ่งห่ม ลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 7
  5. สินค้าประเภทผงโกโก้ เอทิลแอลกอฮอล์ และ cookers ลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 15
Woman cleaning hands with a hand sanitizer gel to prevent coronavirus contamination

กลุ่มสินค้าที่ได้ลดภาษีสรรพสามิต 

  1. สินค้าประเภทน้ำมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องล้างจาน และจักรยานยนต์ ลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 0
  2. สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ประเภทตู้เย็น ตู้แช่ ลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5
  3. สินค้าประเภทน้ำมันเครื่องที่ใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 0
  4. สินค้าประเภทแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในด้านสาธารณสุข ลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 0
  5. สินค้าประเภทเอทิลแอลกอฮอล์ไม่แปลงสภาพที่มีระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป ลดภาษีนำเข้าจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 15 

จะเห็นได้ว่า แม้มาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกไทยที่มีตลาดในกัมพูชา แต่หากมองอีกด้านจะเห็นว่ารัฐบาลกัมพูชามองว่าสภาพเศรษฐกิจในปี 2564 ของประเทศอาจไม่ได้มีการพัฒนามากนัก ดังนั้นหลายเดือนที่ผ่านมาจึงมีมาตรการในการกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนในประเทศ ผ่านรูปแบบการออกกฎหมายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจมากขึ้น

ข้อมูลจาก: ธนาคารกรุงเทพ