WICE คว้ารางวัล Best Investor Relations Awards 2020

ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (Best Investor Relations Awards 2020)จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยรางวัลดังกล่าว คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่มีความยอดเยี่ยมทางด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และผ่านคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งองค์กร ระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลการประเมินบริษัทจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม โดยงาน “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย