WICE ผ่านประเมินการกำกับกิจการโดดเด่นระดับ Excellent

WICE ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ( Corporate Governance Report : CGR ) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors : IOD ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.) แสดงให้เห็นว่า WICE พัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน