WICE เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

WICE เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และส่งมอบแรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี ในอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา

งานสัมมนาจัดขึ้นเพื่อยกระดับทักษะแรงงานในระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ รองรับ 10 อุตสาหกรรมหลัก ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และทำพิธีการมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 322 คน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและบูธแสดงผลงานของเครือข่ายผู้ประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์