มาตรการการป้องกันโรคระบาด COVID-19

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) WICE และบริษัทในเครือมีมาตรการและแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น ไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดทุกชั้นของอาคารตามความเหมาะสม
  2. ดำนเนิการทำความสะอาดจุดที่พนักงานมีความเสี่ยงในการสัมผัสบ่อย ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ราวบันได เครื่องแสกนเข้าอาคาร ที่จับเปิด-ปิดประตู ปุ่มกดในลิฟต์ ก๊อกน้ำในห้องน้ำ โทรศัพท์ห้องประชุม ฯลฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  3. พนักงานเรือผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริฆารพิเศษมาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศที่มีรายงานการแพร่เชื้อในท้องที่ภายใน 14 วัน ให้ดำเนินการตรวจร่างกายและนำใบรักรองแพทย์มาแสดงให้กับทีมงาน เพื่อยืนยันว่าไม่มีอาการติดเชื้อก่อนเข้าอาคารสำนักงาน
  4. กำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้มาติดต่อก่อนเข้าอาคาร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
    • เจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย พนักงานทุกคน รวมทั้งผู้มาติดต่อ ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงาน หากตรวจวัดพบว่า อุณหภูมิในร่างกายปกติ (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) สามารถเข้าบริเวณสำนักงานได้
    • กรณีถ้าเป็นบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิก่อน หากมีความผิดปกติ อุณหภูมิในร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคารสำนักงาน และให้ประสานพนักงานที่ดำเนินการติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัด หรือคุยธุระภายนอกอาคาร โดยพนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตลอดเวลาที่พบบุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อ
  5. หากพนักงานมีอาการเป็นไข้หรือมีความผิดปกติของร่างกาย ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที และให้พนักงานแจ้งความผิดปกติของตนเองกับหัวหน้างานทันที
  6. สร้างสุขลักษณะนิสัยป้องกันโรค โดยเน้น กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และใช้หน้ากากอนามัย เมื่อมีอาการไอหรือจาม