Incoterms 2020 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

The International Chamber of Commerce (ICC) หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า Incoterms 2020 Rules ฉบับใหม่ เริ่มบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ใน Incoterms 2020 มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น จุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ เพื่อทำให้เกิดความครอบคลุมและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น และใช้ภาษาที่ทันสมัย เข้าใจง่ายต่อการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

incoterms 2020 freight logistics shipper risk insurance cost

ความแตกต่างของ Incoterms®2020 และ Incoterms®2010 คือ เป็นครั้งแรกที่มีตัวแทนจากประเทศจีนและออสเตรเลียเข้าร่วมในคณะกรรมการผู้ชำนาญการของสภาหอการค้านานาชาติ (ICC) ที่เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไข Incoterms®2020 ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นตัวแทนมาจากประเทศในทวีปยุโรปเท่านั้น อีกหนึ่งเทอมที่กำลังถูกพิจารณาเพื่อปรับปรุงคือเทอม “FCA” เนื่องจากเทอมนี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ประกอบการ การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันเพราะสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ อนุญาตให้ผู้ขายส่งมอบสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในประเทศผู้ขาย ได้ตามที่ผู้ซื้อขอมา เช่น ศูนย์การขนส่งทางบก ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ฯลฯ ซึ่งเทอม “FCA” อาจจะถูกแบ่งเป็น 2 เทอม โดยแยกออกจากกันให้ชัดเจนว่าเป็นเทอมของการส่งมอบสินค้าเกี่ยวกับการขนส่งทางบก และอีกเทอมหนึ่งเป็นการส่งมอบสินค้าเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล นอกเหนือจากการปรับปรุงเทอมตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วอาจจะมีการกำหนดเทอมใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมใน Incoterms®2020 อันได้แก่เทอม “CNI” (Cost and Insurance) ซึ่งเทอมใหม่นี้จะหมายความรวมถึงเทอม “FCA + Insurance” ที่ผู้ขายต้องซื้อประกันให้กับผู้ซื้อด้วย แต่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบค่าขนส่งระหว่างประเทศ เพราะปัจจุบันมีการใช้เทอม “C&I” กันมากและสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายกันเอาเองได้เลย

Incoterms 2020 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ

  1. เทอม DAT ของ Incoterms 2010 สลับหน้าที่มาเป็นเทอมDAP ของ Incoterms 2020 และเทอมDATของIncoterms 2010 เปลี่ยนและเรียกชื่อเป็นDPU ของIncoterms 2020 เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ขายและผู้ซื้อประสงค์ให้มีการส่งมอบและรับมอบสินค้ากัน ณ สถานที่อื่นมากกว่าระบุเพียงที่สถานีปลายทางเพื่อให้มีความยืดหยุ่นขึ้น
  2. ในการทำสัญญาซื้อขาย เทอม FCA ที่ผู้ขายต้องบรรทุกสินค้าขึ้นหรือลงในยานพาหนะที่ผู้ซื้อจัดหา ในกรณีที่ไม่ใช่บรรทุกลงเรือใหญ่โดยตรง ต้องบรรทุกขึ้นรถหรือลงเรือโป๊ะไปถ่ายลงเรือใหญ่อีกทอดหนึ่ง ในกรณีเป็นการชำระเงินโดย L/C ซึ่งธนาคารกำหนดให้ต้องนำ B/L ไปแสดงจึงจะจ่ายเงินตาม L/C แก่ผู้ขาย มีปัญหาเกิดขึ้นคือสายการเดินเรือ จะยังไม่ออก B/Lให้จนกว่าสินค้าที่บรรทุกในรถหรือเรือโป๊ะจะบรรทุกลงเรือใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ตามIncoterms 2020 ในเทอม FCA ได้เปิดช่องให้ คู่สัญญาสามารถทำความตกลงกันในสัญญาซื้อขาย กำหนดให้ผู้ซื้อที่เป็นผู้จัดหาเรือ ต้องมีข้อกำหนดให้สายการเดินเรือออกB/Lและเอกสารที่เกี่ยวกับการบรรทุกให้ผู้ขายในกรณีดังกล่าวข้างต้น
  3. การครอบคลุมของการประกันภัยในระดับที่สูงขึ้น ในการซื้อขายเทอม CIF และเทอม CIP เป็นหน้าที่ของผู้ขายต้องรับผิดชอบในการประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งไปส่งมอบให้ผู้ซื้อ ตามIncoterms 2010 สัญญาประกันภัยอาจครอบคลุมช่วงใดช่วงหนึ่งของการขนส่ง แต่ตาม Incoterms2020 ผู้ขาย ต้องซื้อประกันภัยที่ครอบคลุมสูงขึ้นจากเดิม

กฎเกณฑ์ใหม่นี้ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทุกฝ่าย ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อมูลจาก: ICC