WICE จัดอบรมการจัดการเครือข่ายโลจิสติกส์

เนื่องจาก องค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ด้านโลจิสติกส์แบบเจาะลึกให้แก่พนักงานน้องใหม่ เพื่อเติบโตและเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กร ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  จึงจัดหลักสูตรอบรม “ การจัดการเครือข่ายโลจิสติกส์” โดยหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ โลจิสติกส์พื้นฐาน วิวัฒนาการของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Incoterms ขั้นตอนและเอกสารสำหรับการชำระค่าบริการ ไปจนถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร