WICE จัดอบรมสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

เนื่องจาก WICE ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมเสมอ ทางบริษัทฯ จึงมีการจัดอบรม หัวข้อ ” สิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน” โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งสิทธิประโยชน์ตามมาตราต่างๆ ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ไปจนถึงบริการด้านประกันสังคมผ่าน Mobile Application
ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน และขอบคุณ คุณสมพล พวงมาลี นักวิชาการแรงงานชำนาญการที่มอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี