การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้อง สาทร 1 ชั้น M โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ

คณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 61 โดยจัดสรรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 16 พ.ค. 62 พร้อมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 61