WICE Logistics

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้น 2018

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้น 2018

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานได้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ ซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจ ในเรื่องแผนการและวิธีการดับเพลิง การหนีไฟ การค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมเป็นจำนวนมาก

WICE Logistics Public Company Limited
For more information please contact us by below
Tel : +66(0)2 681 6181
Email : [email protected]