WICE at Tilog LogistiX1

WICE Exhibition @BITEC Bangkok 2018

WICE แสดงศักยภาพสู่ตลาดอาเซียนในงานแสดงนิทรรศการ Tilog LogistiX เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมอบข้อมูลครบวงจรอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชม ทั้งนวัตกรรม ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมทั้งพบปะสนทนากับผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าในอาเซียน

WICE ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมเยี่ยมชมบูธของทางบริษัทในงาน ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากท่านในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต