wice logistics

Big Thanks to Big WICE

Big Thanks to Big WICE

 

 

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือพนักงาน WICE และทีมงานคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้ามารับบริจาคโลหิตครั้งนี้
 
ขอบคุณครับ/ค่ะ