Intelligent WICE 4.0 Happy Party 2018

Intelligent WICE 4.0 Happy Party 2018

เก็บภาพบรรยากาศในงาน Intelligent WICE 4.0 Happy Party 2018
งานเลี้ยงประจำปี ของ WICE Logistics เป็นงานเลี้ยงต้อนรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในปี 2561 และ เพื่อสร้างสีสรร ความสนุกสนานให้แก่พนักงาน พวกเราเน้นความทันสมัยของยุค 4.0 ความ Intelligent ในการบริหารลูกค้าคู่ค้า มาเป็นธีมงาน แสดงให้เห็นว่า WICE สามารถเติบโตได้ไม่ว่าจะยุคไหนๆ