BIG WICE Family Happy on the beach 2017

รวมภาพบรรยากาศและกิจกรรมดีๆ ในงาน BIG WICE FAMILY Happy on the beach 2017

จากงาน พวกเราชาว WICE ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากมาย ทั้งในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร เก็บเกี่ยวเทคนิคที่เป็นประโยชน์ ในการทำงานเป็นทีม