Logistics

WICE รับมอบใบประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

WICE รับมอบใบประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ( Collective Action Against Corruption หรือ CAC ) จากดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขานุการโครงการ CAC เพื่อยกย่องในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญในด้านการบริหารงาน ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ณ โรงแรมดุสิตธานี สีลม เมื่อเร็วๆนี้